პუბლიკაციები

ციფრული უსაფრთხოების სახელმძღვანელო

16 მაისი, 2024

ავტორი: ნინო გამისონია

იკითხე სტრიქონებს შორის

18 მაისი, 2023

პროექტი „იკითხე სტრიქონებს შორის: (პოსტ) პანდემიური ეკონომიკური გავლენა ქალთა უფლებადაცვით ორგანიზაციებზე ბულგარეთში, საქართველოსა და უკრაინაში“ იკვლევს და აღწერს შავი ზღვის რეგიონში თანადროულად არსებული კრიზისებიდან წარმოშობილ მრავალ სირთულეს, რომელიც დაკავშირებულია (პოსტ) პანდემიურ ეკონომიკურ შედეგებსა და ასევე, ახალწარმოშობილ საგანგებო მდგომარეობასთან – რუსეთის შეჭრასთან უკრაინაში. ის აკვირდება ფემინისტური და ადამიანის უფლებადამცველი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა (სსო) და აქტივისტების გამოცდილებას, რათა სამოქალაქო სექტორში ციფრების მიღმა არსებული დინამიკის რეალური სურათი წარმოაჩინოს.

როგორ შევინარჩუნოთ ფემინისტური სივრცეები დალხენისათვის - სახელმძღვანელო

11 მაისი, 2023

“ქალთა ფონდი საქართველოში” დალხენასა და ზრუნვას განიხილავს, როგორც ფემინისტური მოძრაობის მშენებლობის განუყოფელ ღირებულებებსა და პრინციპებს. მოდული კი არის ავტორის გამოცდილებისა და, ამასთანავე, 2021 წლის ზამთრის “მლხენელების გასვლითი შეხვედრის” დროს შესრულებული სამუშაოსა და მასზე კოლექტიური რეფლექსიის შედეგი

გენდერის კვლევის მნიშვნელობა ანტიგენდერული დისკურსის კვალდაკვალ საქართველოში

11 აპრილი, 2023

კვლევის ავტორები: ანი გოგბერაშვილი, გიგა კარაპეტიანი

სიტუაციის ანალიზი - კოვიდ-პანდემიის გავლენა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უფლებებზე მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაზე

24 თებერვალი, 2022

კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა გავლენა იქონია მნიშვნელოვან სერვისებზე წვდომაზე ყველასთვის, განსაკუთრებით, მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფის წარმომადგენელი ქალებისთვის.

საიტის ავტორია:   Neo Solvox